2018-10-29

Semestergrundande frånvaro

Från och med version 2018.2.100 håller BL Lön Plus automatiskt reda på när man slår i taket för semestergrundande frånvaro. Det innebär att programmet själv avgör om en avvikelse är semestergrundande eller ej och hanterar avvikelsen utifrån de olika antalet dagar som är semestergrundande för respektive frånvaroorsak.

För olika frånvaroorsaker är olika antal dagar semestergrundande, därför har vi byggt in en hantering för detta. 

Ingångsvärden semestergrundande frånvaro

De flesta frånvaroorsaker nollställs vid varje nytt semesterår. Det innebär att du när du aktiverar semesterhanteringen endast behöver registrera den semestergrundande frånvaro som är aktuell från semesterårets början till dess att semesterhanteringen aktiveras. När det gäller föräldraledighet och 10-dagar (pappadagar) är det lite speciellt. I ingångsvärdena för semester ska endast uttagna dagar under det aktuella intjänandeåret anges. Har semestergrundande frånvaro tagits ut före intjänandeåret behöver även detta registreras, vilket görs på anställdakortet.

Om du påbörjar semesterhanteringen i samband med ett nytt semesterår behöver du inte registrera någon semestergrundande frånvaro i ingångsvärdena för semester.

Registrering av semestergrundande frånvaro

Registrering av semestergrundande frånvaro kan göras antingen i kalendariet eller i löneregistreringen. I kalendariet drar du den ”knapp” med rätt frånvaroorsak till rätt datum i kalendern och i löneregistreringen kan du antingen knappa i avvikelsekoden eller klicka på knappen Avvikelser för att komma åt samma val.

Om frånvaroperioden sträcker sig även över helgen ska du se till att datumintervallen omfattar även denna. Avdrag kommer att göras antingen genom dagsavdrag eller genom kalenderdagsavdrag, beroende på frånvaroperiodens längd och typ. Programmet kommer att göra kontroll om en dag är semestergrundande eller ej för alla dagar inom datumperioden – oavsett om ett frånvaroavdrag registreras eller ej. Även del av dag kommer att ta en semestergrundande dag av respektive kategori i anspråk. Undantaget är deltidssjukskrivning då del av dag efter 180 dagar räknas som en närvarodagar eftersom den anställde då arbetat del av dagen.

Med inställningen automatisk hantering kommer programmet att hålla reda på när en person slår i taket och sätta så många dagar som semestergrundande som återstår, resterande blir ej semestergrundande.

Det går att göra avsteg från den automatiska hanteringen, genom att välja Ja eller Nej vid registreringen. Då kommer samtliga dagar att registreras som semestergrundande (Ja) eller ej semestergrundande (Nej) oavsett om man slagit i taket eller ej.

Här kan du läsa mer om hanteringen av semestergrundande frånvaro >>

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Semestergrundande frånvaro - ctl00_twimg Fjärrsupport: