2016-11-02

Basbelopp 2017

Prisbasbeloppet höjs med 500 kr inkomståret 2017, dvs från 44 300 kr till 44 800 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet blir 45 700 kr, vilket också är en höjning med 500 kr. 

Prisbasbeloppet

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet (pbb) för inkomståret 2017 till 44 800 kr. Beloppet ska följa prisutvecklingen, och beräknas under perioden juni till juni av SCB.

Prisbasbeloppet används bland annat för att beräkna maximalt skattefritt traktamente, bilförmånsvärdet och maximalt avdrag för pensionskostnader. 

För beskattningsåret 2017 (deklarationen 2018) blir: 

 • deklarationspliktsgränsen 18 950 kr (0,423 pbb).
 • det skattefria traktamentsbeloppet 220 kr (0,005 pbb, avrundas till närmaste tiotal kr).
 • högsta skattefria tävlingsvinst i idrottstävling 1 300 kr (0,03 pbb, avrundas till närmaste hundratal kr).
 • gränsen för uttag av socialavgifter på ersättningar till idrottsutövare 22 400 kr (ett halvt prisbasbelopp).
 • högsta sjukpenninggrundande inkomst 336 000 kr (7,5 pbb).
 • högsta föräldrapenninggrundande inkomst 448 000 kr (10 pbb).
 • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen 14 202 kr (0,317 pbb).
 • lägsta nybilspris för sexårsbilar 179 200 kr (4 pbb).
 • gräns för inventarier av mindre värde 22 400 kr (0,5 pbb).
 • gräns för krav på certifierat kassaregister 179 200 kr (4 pbb).

Inkomstbasbeloppet

SCB har beräknat inkomstbasbeloppet för 2017 till 61 500 kr, vilket innebär en höjning med 2 200 kr jämfört med 2016. Under förutsättning att detta belopp fastställs av regeringen (se nedan) innebär detta bland annat att: 

 • Maximal pensionsgrundande inkomst (före avdrag för pensionsavgift) blir 496 305 kr under 2017 (8,07 ibb).
 • Schablonutdelningsutrymmet i fåmansföretag blir 169 125 kr för inkomståret 2018 (2,75 ibb).
 • Spärrlönetaket i fåmansföretag blir 590 400 kr för löneuttag under 2017 (9,6 ibb)
 • Maximal fastighetsavgift blir 7 687 kr för småhus och 1 315 kr per lägenhet i flerbostadshus. 

För inkomstbasbeloppet gäller i år en senare fastställelsetidpunkt. Att den i år är senarelagd beror på en förändring av beräkningen av inkomstindex. Fastställande av inkomstindex och inkomstbasbelopp kommer enligt regeringen att göras i november.

Det förhöjda prisbasbelopet

Det förhöjda prisbasbeloppet för inkomståret 2017 har fastställts till 45 700 kr, vilket också är en höjning med 500 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet används för att beräkna pensionspoäng för tilläggspension (ATP-sytemet). ”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Basbelopp 2017 - ctl00_twimg Fjärrsupport: