2020-03-19

Corona – så påverkas du med anställda

Slopat karensavdrag, statens sjuklöneansvar, slopat krav på sjukintyg, korttidspermittering och anstånd med skatteinbetalning är flera av åtgärderna i regeringens krispaket. I den här artikeln benar vi ut vad som gäller för dig med anställda.

Observera att texten uppdateras löpande, samt att dessa åtgärder ännu inte beslutats utan än så länge är förslag. Riksdagen förväntas ta beslut om ändringarna 2 april.

Senast uppdaterad 2020-03-31 kl. 19.15.

Inspelade webbinarium om effekterna av Corona

Uppdatering 2020-03-27 kl. 13:30:

Vi har spelat in ett två stycken webbinarium där vi gör vårt bästa för att förklara de nya reglerna och besvara de viktigaste frågorna. Du kan ta del av filmen kostnads­fritt genom att klicka på länken nedan.

På vår hemsida hittar du ytterligare information i form av informativa artiklar, frågor och svar om hur du som företagare och arbets­givare påverkas till följd av virusutbrottet samt hjälpmedel som kan vara till nytta.

Se webbinariet/besök vår corona-site >>

Slopat karensavdrag

Uppdatering 2020-03-31, kl 19.15:

Karensavdraget slopas under två och en halv månad från och med 11 mars till 31 maj (med möjlighet till förlängning). Som arbetsgivare ska du göra karensavdrag precis som vanligt i löneprogrammet, oavsett vilken sjukdom den anställde har.

Det anställde ska sedan göra en retroaktiv ansökan till Försäkringskassan som därefter kommer att betala ut en dags sjukpenning direkt till den anställde. 

Den anställde ska få 700 kr i sjukpenning oavsett karensavdragets storlek. Om den anställde har fått flera karensavdrag från olika arbetsgivare, går det bara att få sjukpenning för ett enda karensavdrag. Det går inte att få sjukpenning för andra karensavdrag inom fem dagar från den dag det första karensavdraget avser, vilket kan bli aktuellt om man har flera olika arbetsgivare och således flera olika sjuklöneperioder.

Försäkringskassan ska inte behöva bedöma i vilken omfattning arbetsförmågan har varit nedsatt. Den bedömningen får arbetsgivaren anses ha gjort i och med att ett karensavdrag gjorts på sjuklönen.

Läs mer om detta hos Försäkringskassan >>

Staten tar över sjuklöneansvaret

Staten tar över hela sjuklöneansvaret under april och maj, för att underlätta ekonomiskt för arbetsgivare och företag.

Reglerna innebär att ersättningen för höga sjuklönekostnader, vilket idag hanteras via ruta 499 i arbetsgivardeklarationen, blir mer generösa. Exakt hur detta ska lösas praktiskt och om det kommer att finnas beloppsgränser anges inte i förslaget utan det kommer regeringen senare att meddela i en föreskrift. Vi utgår dock ifrån att arbetsgivaren ska göra sjukavdrag och betala ut sjuklön precis som vanligt till de anställda.

Slopat krav på läkarintyg

Uppdatering 2020-03-27, kl 13:30:

Regeringen har redan tidigare kommit med ett förslag om att slopa kravet på läkarintyg från och med åttonde sjukdagen i sjuklöneperioden.

För att avlasta sjukvården ännu mera har Försäkringskassan nu beslutat att personer som ansöker om sjukpenning inte behöver lämna in ett läkarintyg till Försäkringskassan direkt vid ansökan om sjukpenning. Beslutet gäller från och med 27 mars. Detta innebär att för att få sjukpenning så behövs inte läkarintyg förrän tidigast dag 22.

Försäkringskassan har också beslutat att en förälder inte längre behöver skicka in ett intyg när ens barn har varit sjukt eller smittat i mer än sju dagar. Detta gäller oavsett orsaken till barnets sjukdom eller smitta.

Korttidspermittering

Regler om korttidspermittering med syfte att drabbade företag inte ska behöva säga upp personal föreslås träda i kraft 7 april, men tillämpas från och med den 16 mars.

Förslaget innebär att den anställde ska kunna behålla minst 92,5% av sin lön vid en arbetstidsförkortning och att arbetsgivaren ska kunna få stöd med upp till 75% av lönekostnaden för arbetstidsförkortningen. Den anställde går alltså ned i arbetstid och lön och kostnaden för detta delas av den anställde, arbetsgivaren och staten. Stödet lämnas till arbetsgivare efter godkännande av Tillväxtverket som administrerar stödet.

Uppdaterat 2020-03-25: Observera att Tillväxtverket har uppdaterat sin skrivning kring vilka som omfattas av stödet.

Läs mer om förutsättningarna för korttidspermittering hos Tillväxtverket >>

Det finns tre fasta nivåer för arbetstidsminskning: 20, 40 eller 60%. Det är endast vid arbetstidsminskning på dessa nivåer som stöd för korttidspermitteringen gäller. För att få rätt till stöd ska en anställds löneminskning uppgå till:

  • 4% av lönen om arbetstidsminskningen är 20%
  • 6% av lönen om arbetstidsminskningen är 40%
  • 7,5% av lönen om arbetstidsminskningen är 60%

Lönekostnaderna fördelas på följande sätt beroende på hur stor arbetstidsminskningen är:

Nivå  Arbetstidsminskning  Löneminskning  Arbetsgivare  Stat  
1 20% 4% 1% 15%
2 40% 6% 4% 30%
3 60% 7,5% 7,5% 45%

Förslaget innebär att arbetsgivaren får minskade arbetskraftskostnader med ca 19, 36 respektive 53%.

Den exakta hanteringen i löneprogrammet är inte helt fastställd ännu, men för att förbereda er kan ni se till att ni har stöd för korttidspermittering genom kollektivavtal eller om sådant saknas genom ett skriftligt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna.

En mall för Avtal om korttidspermittering finns att köpa via vår hemsida >>

I avtalet ska det framgå från vilket datum korttidspermittering gäller, och från det datumet ska också ett löneavdrag göras för de anställda. Om den anställde varit korttidspermitterad endast en del av stödmånaden ska en proportionering göras. 

Lönearter för korttidspermittering

Uppdatering 2020-03-26, kl. 10.06:

I version 2020.2.100 som vi kommer släppa innan påsk kommer vi att skicka med lönearter du kan använda dig av för att hantera korttidspermittering. För att kunna göra beräkningar av löneavdrag för korttidspermittering, samt ersättning för detsamma kommer vi även att komplettera med nya konstanter som läggs in på anställdakortet.

För att hantera semesterberäkning enligt procentregeln korrekt kompletterar vi även med en löneartsinställning som ger effekt vid beräkningen av semesterlön per dag.

Löneavdraget görs med en löneart som har inställningarna enligt nedan:

  • Löneartstyp: Skattegrundande avdrag med tabellskatt
  • AGI/KU-inställning: 011 Kontant bruttolön
  • Arbetsgivaravgift: Arbetsgivaravgift

Permitteringsersättningen kommer att hanteras med en ny löneart med inställningarna: 

  • Löneartstyp: Skattegrundande ersättning med tabellskatt
  • AGI/KU-inställning: 011 Kontant bruttolön
  • Arbetsgivaravgift: Arbetsgivaravgift

Denna löneart kommer dessutom ha en ny inställning för dig som använder semesterberäkningen i Lön Plus.

Beloppen som ska användas kommer beräknas enligt formler baserade bland annat på de nya konstanter som kommer läggas till. Det man ska utgå ifrån vid löneavdraget är oavsett om de anställda har timlön eller månadslön den ordinarie kontanta lönen, som multipliceras med löneminskningen enligt tabellen ovan.

Anstånd med skatteinbetalning

Det föreslagna anståndet gäller betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatteavdrag på lön samt mervärdersskatt som redovisas kvartalsvis eller månadsvis (helårsmoms omfattas inte). Anståndet kan beviljas för högst tre redovisningsperioder för skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och månadsmoms. För moms som redovisas kvartalsvis får anstånd beviljas för högst en redovisningsperiod.

Anståndet föreslås gälla redovisningsperioderna januari – september 2020. Om inbetalning för redovisningsperioderna januari – mars redan har skett när anståndet beviljas kommer skatten och avgiften att återbetalas av Skatteverket. Reglerna kan alltså tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020.

Anståndsbeloppet ska betalas in senast den närmaste förfallodag för inbetalning av skatter, arbetsgivaravgifter och moms som infaller efter det att anståndstiden upphör. Förutom kostnadsränta som beräknas med utgångspunkt i beloppets ursprungliga förfallodag ska även anståndsavgift om 0,3% av anståndsbeloppet betalas. Anståndsavgiften ska tas ut per kalendermånad från och med den månaden efter att anstånd beviljats och betalas senast då anståndsbeloppet ska vara inbetalt.

Även du som får anstånd ska fortsätta skicka in moms- och arbetsgivardeklaration som vanligt till Skatteverket.

Ansökan om anstånd görs hos Skatteverket >>

Uppdatering 2020-03-26 kl 10.06:

Förslaget om anstånd enligt ovan utökas och innebär enligt det nya förslaget att det även blir möjligt att få anstånd med helårsmoms som redovisas från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021. Betalningen ska därmed kunna skjutas upp i ett år.

Tips – lämna en preliminär inkomstdeklaration

Om man befarar att företagets resultat kommer bli sämre än beräknat bör en första åtgärd vara att lämna en preliminärdeklaration till Skatteverket för att minska F-skatten. Tänk på att det även går att lämna en preliminärdeklaration för föregående år om man betalade in för mycket preliminärskatt då. Det går då att få en återbetalning under förutsättning att det finns ett överskott på skattekontot.

En preliminär inkomstdeklaration lämnar du hos Skatteverket >>

Tillfälligt sänkta socialavgifter

Uppdatering 2020-03-26 kl. 16.37:

Regeringen föreslår att både arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna ska sänkas till 10,21% under fyra månader, dvs under mars–juni.

Nedsättningen gäller högst 30 anställda per företag, och beräknas på lön upp till 25 000 kr per anställd/månad. På den delen av lönen som eventuellt överskrider 25 000 kr utgår fulla arbetsgivaravgifter. Totalt innebär det en skattelättnad på upp till 5 300 kr per anställd och företag, per månad.

Även företag med fler än 30 anställda omfattas, men nedsättning medges bara för 30 av de anställda. Dessutom omfattas också företag som får stöd enligt reglerna för korttidspermittering, samt företag som varslar och säger upp personal. Alltså även uppsägningslöner som betals ut under mars-juni. 

Information från Skatteverket

Uppdatering 2020-03-26, kl 14.23:

Om beslut tas enligt det här förslaget ska begäran om nedsatt arbetsgivaravgift göras genom att arbetsgivaren sätter ett kryss i fält 062 på individuppgiften ”Reducerad avgift först anställd”.

Genom att kryssa i fält 062 på individuppgiften (dvs samma ruta som används för Första anställd) kommer ersättningar upp till 25 000 kronor per angiven betalningsmottagare att ingå i avgiftsunderlaget för enbart ålderspensionsavgift om 10,21 procent.

Reglerna föreslås träda i kraft den 6 april 2020. För att undvika onödiga omprövningar bör den arbetsgivare som vill ha nedsättning vänta med att lämna arbetsgivardeklaration till dess att reglerna har trätt i kraft. Arbetsgivardeklaration för mars månad ska ha kommit in till Skatteverket senast den 14 april i år.

Du kan läsa om detta hos Skatteverket >>

Hantering i löneprogrammet

Uppdatering 2020-03-26, kl 16.37:

Vår rekommendation, precis som Skatteverkets, är att du avvaktar med att lämna in arbetsgivardeklarationen tills vi fått möjligheten att i programmet bocka i rutan för Växa-stöd på anställdakortet för fler än en person, givet att det beslutas enligt förslaget. Det är alltså denna inställning som genererar en bock i fält 062 på individuppgiften i arbetsgivadeklarationen.

I nästa programversion, 2020.2.100, som släpps innan påsk, kommer möjligheten att finnas med. Det går bra att göra inställningen på de anställda även efter att marslönen är uppdaterad och ändå få med detta i individuppgiften i arbetsgivardeklarationen. Däremot kommer den totala beräknade arbetsgivaravgiften, fältkod 487, att vara densamma som tidigare. Då behöver du välja att acceptera Skatteverkets beräkning istället.

Det går också att göra en helt manuell ändring i Skatteverkets e-tjänst.

Då lönerna är bokförda med fulla arbetsgivaravgifter krävs en justering av bokföringen för de personer/arbetsgivaravgifter som omfattas. Detta gör du genom att manuellt registrera en verifikation/bokföringsorder. Tänk på att det endast är löner upp till 25 000 kr (per person) du kan få sänkta arbetsgivaravgifter för. Eventuell lönedel som överstiger taket gäller fulla arbetsgivaravgifter.

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Corona – så påverkas du med anställda - ctl00_twimg Fjärrsupport: