2020-09-11

Moms på kundförluster med anledning av Covid-19

Med anledning av den pågående coronapandemin lättar Skatteverket på kraven på när den utgående momsen kan återföras på kundförluster.

Kundförluster

För att få återföra utgående moms på en osäker kundfordran krävs det, enligt Skatteverket, att säljaren kan visa att det är sannolikt att betalning inte kommer att fås för en fordran. Detta kan bero på att kunden saknar betalningsförmåga eller på att fordran av något annat skäl i praktiken är omöjlig att driva in.

Vid en kundförlust får säljaren återföra den utgående momsen utan att utfärda en kreditnota. I sådant fall behöver köparen heller inte justera den avdragna ingående momsen. Om kunden mot förmodan betalar en kundförlust i efterhand ska säljaren redovisa utgående moms på den del av betalningen som kommit in.

Lättar på kraven

Den pågående coronapandemin har påverkat, och kommer att påverka, många företag ekonomiskt. De drabbade företagen har i många fall kraftigt minskat sin försäljning, vilket kan innebära att de har problem med att betala sina fakturor.

Med anledning av detta vill Skatteverket lätta på kraven för när den utgående momsen kan återföras vid en kundförlust. Skatteverket anser att det under den pågående pandemin får anses sannolikt, och därmed kan presumeras, att köparen saknar möjlighet att betala sin skuld om samtliga följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Köparen är en beskattningsbar person.
  • Fakturan är utfärdad mellan 1 februari 2020 och 31 december 2020.
  • Det har gått minst tre månader sedan fordran förföll till betalning.
  • En skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut.
  • Säljaren och köparen är inte i intressegemenskap.


Är dessa förutsättningar uppfyllda får säljaren sätta ned beskattningsunderlaget för moms på grund av en kundförlust, även om det inte på något annat sätt är visat att den aktuella köparen saknar betalningsförmåga.

Om säljaren senare får helt eller delvis betalt ska momsen åter redovisas på den del av betalningen som har kommit in.

Skatteverkets ställningstagande 8-295692

Hantering i BL Administration

Under Fakturering – Inbetalningar kan du markera fakturan som det gäller och klicka på kundförlust samt välja datum och klicka på OK. Har du kontantmetoden bokförs ingenting då det inte har skett någon bokning vid skapandet av fakturan. Har du faktureringsmetoden ska du i nästa steg få upp en konteringsruta. Där ser du till att det bokas på konto [6350] förluster på kundfordringar. Spara verifikationen och ta sedan ut en ny momsrapport för den aktuella perioden.

Eftersom kontot för utgående moms används när konstaterade kundförluster bokförs, kommer momsredovisningen normalt inte att stämma. För att den redovisade utgående momsen ska stämma överens med den momspliktiga omsättningen i deklarationen måste den momspliktiga omsättningen korrigeras med kundförlusten (beloppet sänkas). Se till att kontot 6350 finns upplagt i ruta 05 på Skattedeklarationen, annars anser programmet att det blir en momsdiff. 

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Moms på kundförluster med anledning av Covid-19  - ctl00_twimg Fjärrsupport: