2022-01-03

Nyhetsbrev version 2022.1.100

Nedan listas de större förändringar som gjorts i programmet sedan version 2021.4.100 som släpptes i oktober 2021. 

Versionen är framför allt viktig för dig som kör lön då den innehåller nya skattetabeller och arbetsgivaravgifter för 2022 samt förbättringar kring semesterårsbytet för dig som ska göra ett sådant vid årsskiftet, plus lite annat smått och gott. 

Fakturering

Nya fält i intrastatrapporten (utförsel)

För dig som lämnar intrastatrapporter för försäljning till andra EU-länder ska försäljning från 1 januari 2022 och framåt (första redovisning i februari) kompletteras med två nya uppgifter; ursprungsland och Partner-ID (köparens momsregistreringsnummer). Ett fält för VAT-nummer finns redan på kundkortet, om uppgiften saknas kommer QV999999999999 att användas istället.

Vad gäller ursprungsland finns ett nytt fält att fylla i på artiklarna. Det är det land där varan producerats eller tillverkats som ska anges här.

MicrosoftTeams-image_6.png

Lön

Skattetabeller, arbetsgivaravgifter och aktuella belopp 2022

Skattetabellerna för inkomståret 2022 är inlagda i programmet från och med denna version. Tänk på att skapa nytt löneår under Aktivitet – Årsrutiner – Skapa nytt löneår innan du registrerar lön för 2022.

Vad gäller arbetsgivaravgifter är procentsatserna oförändrade mot 2021, men åldersintervallen har justerats ett hack:

 Normal nivå 31,42% 
 Födda 1937 och tidigare 0%
 Födda 1938-1956 10,21% 
 Födda 1999-2003
19,73% 
 Födda 2004-2006
10,21% 


Vad gäller belopp för förmåner, bilersättning, traktamenten och reduceringar är det ingen förändring mellan 2021 och 2022. Däremot finns en ny reseräkning för 2022 att hämta under Hjälp – Mallar och blanketter.

Kontrolluppgifter 2021

När det gäller kontrolluppgifter ska de anställda som redovisats i AGI (Arbetsgivardeklaration på individnivå) INTE redovisas i någon KU10 från och med inkomståret 2019. Men även fortsättningsvis ska kontrolluppgifterna KU20 (ränta) och KU31 (utdelning) lämnas årsvis, precis som tidigare.

Däremot ska anställda som inte redovisats i någon AGI även fortsättningsvis redovisas på KU10. Det kan exempelvis gälla idrottsutövare där ersättningen understiger ett halvt prisbasbelopp, lön under 1 000 kr eller anställda som endast fått exempelvis bilersättning eller traktamente men ingen lön. Observera att man kan ha redovisat dessa i AGI även om det inte varit tvingande. Har detta gjorts ska ingen KU10 lämnas för personen.

Version 2022.1.100 hanterar kontrolluppgifter för inkomståret 2021. Kontrolluppgifter görs efter att du registrerat samtliga löner för året under Aktivitet – Årsrutiner – Kontrolluppgifter. Du väljer själv om du gör kontrolluppgifterna före eller efter den första lönekörningen i januari 2022.

Här kan du läsa mer om hur du arbetar med Kontrolluppgifter» 

Observera: Sista dag för inlämning av kontrolluppgifter är 31 januari 2022.


Höjt tak i sjukförsäkringen

Från 1 januari 2022 höjs taket i sjukförsäkringen från 8 till 10 prisbasbelopp. I löneprogrammet påverkar det dig som har anställda där sjuklön (normalt 10% upp till taket) betalas ut från företaget. Om du använder våra treställiga standardlönearter för sjukavdrag från dag 15 (du som kör utan semesterhantering) behöver du justera dem något. För nya företag som läggs upp kommer de nya förutsättningarna att gälla.

Du redigerar dina lönearter under Uppläggning – Lönearter, där du markerar den du vill redigera. Det är dels benämningarna på löneart 276 – Sjukavdrag från dag 15 – inkomst upp till 10PB, månadslön och 277 – Sjukavdrag från dag 15 – inkomst över 10PB, månadslön som behöver justeras. Dessutom behöver formeln på löneart 277 ändras till:

10*PB/365*80%+(K1+FT)*12/365*10%

Har du lagt upp egna lönearter med andra id:n är det naturligtvis de som behöver ändras. För dig som kör Lön Plus och använder semesterhanteringen blir förändringen en annan, läs mer om det längre ned.

Visning av aktuellt löneår

Från och med att du skapar ett nytt löneår, eller gör en omuppdatering av lönetotalerna, kommer du att se aktuellt löneår längst ner på skärmen när du är inne på lönefliken i programmet. Dvs den plats som tidigare och på alla andra flikar visar aktuellt räkenskapsår.

MicrosoftTeams-image_5.png

Om du även på lönefliken ser det aktuella räkenskapsåret innebär det att du inte skapat ett nytt löneår. Men från och med att du gör det kommer det alltså att bli tydligare vilket löneår som är aktivt, dvs från vilken period de ackumulerade siffrorna på anställdakortet hämtas ifrån osv.

Möjlighet att klarmarkera löner

Vi har lagt till möjligheten att klarmarkera en lön i löneregistreringen. Istället för de tidigare kryssrutorna där du kunde markera Spärra för utskrift och Lönebesked utskrivet finns istället en rullist där du förutom dessa alternativ även kan markera Klar.

Alternativet Klar resulterar i en grön bock i listan över registrerade löner nere till vänster. Om du markerar att lönebeskedet är utskrivet sätts även klarmarkeringen. Lönebesked utskriven visas som tidigare med en skrivarikon och en lön spärrad för utskrift med ett hänglås.

MicrosoftTeams-image_4.png

Varning vid negativ sjuklönekostnad

För att undvika felmeddelanden i AGI kommer en varning att dyka upp redan i löneregistreringen om sjuklönekostnaden blir negativ. Detta scenario är vanligast när man själv registrerar sjukfrånvaro med treställiga lönearter. I Lön Plus ska det i normalfallet endast ske om du gör en ”kreditlön” (och kan då ignoreras), men om man gjort felaktiga inställningar på lönearterna som hanterar sjukfrånvaro kan det uppstå ändå. Det är endast lönearter för karensavdag och sjuklön som ska ha inställningen Sjuklönekostnad under Uppläggning – Lönearter, samt att karensavdraget inte får överstiga sjuklönen.

Förändringar i redovisningen till Collectum

Du som ska redovisa lönestatistik till Collectum ITP1 behöver göra det i version 2022.1.100 (eller senare) för att rapporteringen ska bli i rätt format. Förändringen gäller flytt mellan organisationsnummer då uppgiften om avtalad månadslön ska tas med.

Här kan du läsa mer om rapporteringen till Collectum »

Lön Plus

Höjt tak i sjukförsäkringen

Från 1 januari 2022 höjs taket i sjukförsäkringen från 8 till 10 prisbasbelopp. I löneprogrammet påverkar det dig som har anställda där sjuklön (normalt 10% upp till taket) betalas ut från företaget. För dig som kör semesterhanteringen i BL Lön Plus gäller det dig med löneavtalet Tjänstemän med månadslön.

Vi har justerat löneavtalet som systemlönearterna hämtar formler ifrån så att ett variabelt antal används istället för ett fast antal prisbasbelopp för att göra systemet mer flexibelt.

Om du gjort egna kopior av löneavtal där du utgått ifrån grundavtalet Tjänstemän med månadslön kommer dessa inte att uppdateras automatiskt utan du behöver själv gå in och redigera dessa. Det är posten Sjukavdrag dag 15- för inkomst över #PB/12 (kod S2) du behöver justera. Detta görs under Uppläggning – Avtal – Löneavtal. Formeln du ska lägga in (om inte andra förutsättningar gäller för ditt företag) är:

PA*PB/365*80%+(K1+FT)*12/365*10%

Observera: Det är startdatumet på avvikelseperioden som styr vilket års prisbasbelopp (2021: 47 600 kr, 2022: 48 300 kr) och hur många (2021: 8 PBB, 2022: 10 PBB) som hämtas. Det innebär att det blir en felaktig beräkning om du har en bruten avvikelseperiod och en anställd som efter årsskiftet har 90% sjukavdrag för dag 15 och framåt. I detta fall behöver du göra en manuell justering av beloppet som avser sjukdagar i januari 2022.


Semesterårsbyte

Vi har gjort ett antal förbättringar kring semesterårsbytet som blir aktuellt för många i samband med årsskiftet:

Bokföring av semesterskuld i samband med semesterårsbyte

För dig som har ställt in att semesterskulden ska bokföras i samband med lönekörningen varje månad så kan den sista lönen innan semesterårsbytet (med utbetalningsdatum på det nya semesteråret) inte bokföras. När du gör sista lönen på semesteråret kommer det inte längre komma upp ett erbjudande om bokföring av semesterskuld (till skillnad mot de övriga löneperioderna). Istället får du ett meddelande om att detta görs i semesterårsbytet och du kommer att få erbjudandet om bokföring av semesterlöneskuld när du genomför detta under Aktivitet – Årsrutiner – Byte av semesterår istället.

Översyn av semesterberäkningen

Vi har sett över formuleringarna i rapporten som du får ut i samband med semesterberäkningen/semesterårsbytet och kompletterat med uppgifter som saknats, vilket bör göra rapporten tydligare.

Semesterskuldlistan

I samband med semesterårsbytet så är det en del dagar och tillägg som automatiskt faller till utbetalning (eller justering av uttagna dagar vid sammanfallande semesterår) och hamnar under Kommande lönerader. Tidigare har dessa då försvunnit från semesterskuldlistan trots att det ännu inte betalats ut. Vi har nu gjort en korrigering så att dessa ligger kvar i semesterskulden efter semesterårsbytet men med en *-markering så länge de finns kvar som en kommande lönerad.

Förutom de större förändringar som presenteras i nyhetsbrevet ovan är ett antal buggar rättade i versionen:

Bokföring

 • Vi har gjort en optimering av uppdatering av periodsaldon, samt omuppdatering redovisning. Detta bör bland annat göra så att registrering av en ändringsverifikation går snabbare än tidigare.
 • Import av kontoutdrag gav ett felmeddelande om inget konto var valt i rutinen (Aktivitet – Avstämning – Avstämning bank mot kontoutdrag).

Fakturering

 • ROT/RUT/GRÖNT-filen du skapar via begäran om utbetalning är kompletterad med årtal i själva filen. Detta för att inte orsaka meddelande om dubbletter när du laddar upp filen hos Skatteverket då räknaren nollställs varje år.

Leverantör

 • Antalet kopplade dokument visades felaktigt. Om du via högerklick på en post i leverantörsreskontran valde att visa dokumentet och därefter lägga till ytterligare ett dokument kopplades det enbart till posten under visa dokument, inte till reskontraposten i allmänhet.

Lön

 • AGI/KU-inställningen 011 – Kontant bruttolön är förvald vid nyuppläggning av lönearter, istället för 010 – Avräkning från avgiftsfri ersättning som tidigare var den som låg förvald.
 • Man får numera ett varningsmeddelande om man bockat i SINK/A-SINK på de anställda. Detta är en kontrollfråga så att man inte av misstag betalar för lite skatt på den anställda.
 • En ny reseräkning för 2022 finns att hämta under Hjälp – Mallar och blanketter.
 • Vi har korrigerat ett problem som en rutinkod för att återställa en lönekopia kunde orsaka om man tidigare kört Lön Plus, men gått tillbaka till lilla lön och genomför en sådan.
 • Vi har låst informationsrutan i löneregistreringen då det inte är tänkt att man ska skriva i den, den är avsedd för meddelanden från systemet som visas i vissa fall.

Lön Plus

 • Det visades fel semesterår på semesterbeskedet efter ett semesterårsbyte i vissa lägen.
 • Vid semesterberäkning baserat på utbetalningsdatum påverkades inte bara semesterlöneberäkningen utan även nedräkningen av antalet uttagna dagar på semesterskuldslistan och semesterbeskedet, vilket var felaktigt.
 • Vi har korrigerat ett problem med anställda som lagts till under året. Dessa kunde få ett semester-IB för det första året som sedan inte låsts i samband med semesterårsbytet och därmed heller inte fått ett IB som går att redigera på det nya året.
 • Kalendariet är påfyllt med datum och helgdagar till och med år 2023.


Andra artiklar: Nyhetsbrev

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Nyhetsbrev version 2022.1.100 - ctl00_twimg Fjärrsupport: