Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Nu har regeringen tagit beslut om omsättningsstödet för enskilda näringsidkare. Det riktar sig enbart till enskilda näringsidkare som drabbats hårt av coronapandemin, exempelvis företag inom kultur- och turismsektorn. Det nya stödet liknar det tidigare omställningsstödet (se artikeln om omställningsstöd), men gäller med andra beloppsbegränsningar och riktar enbart in sig på omsättningstapp, inte på vilka kostnader man har haft. Reglerna trädde i kraft 9 november 2020 och ansökan ska ha inkommit senast 31 januari 2021.

Villkor för stöd

Det är enskilda näringsidkare som bedriver näringsverksamhet i Sverige och är godkända för F-skatt som kan söka stödet. Kravet är också att nettoomsättningen har minskat med minst 30% för stödperioden mars-april jämfört med motsvarande period 2019. Det krävs ett omsättningstapp på minst 40% för att få stöd för stödperioden maj och för juni-juli 50%. Det handlar alltså om tre olika perioder som behandlas var för sig:

Stödperiod

Omsättningstapp

mars-april

30%

maj

40%

juni-juli

50%


För att få stödet krävs att omsättningsminskningen så gott som uteslutande är orsakad av spridningen av covid 19. Omsättningen under föregående år måste också vara minst 200 000 kr för att få stöd. Var räkenskapsåret längre eller kortare än 12 månader ska kravet på minsta omsättning (200 000 kr) justeras i motsvarande mån.

Ett nystartat företag har ett första räkenskapsår på 18 månader. Omsättningen för detta räkenskapsår måste, för att kunna få omsättningsstöd, uppgå till minst 18/12 x 200 000 = 300 000 kr.

För att få stödet krävs att näringsidkaren under stödperioden inte har haft rätt till a-kasseersättning. Dessutom måste man också ha gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på. 

Stödnivå

Stödet uppgår till 75% av omsättningsminskningen, dock totalt högst 120 000 kr per stödberättigad mottagare för stödperioderna mars-juli.

För att få stöd måste stödet dock uppgå till minst följande belopp:

2 000 kr för stödperioden mars-april

1 000 kr för stödperioden maj

2 000 kr för stödperioden juni-juli

Exempel på hur stödet beräknas

Nisse har en enskild firma med verksamhet inom ljud och ljus. Nästan alla arrangemang där han skulle ha skött ljud och ljussättning avbokades när corona kom. Nisse hade en nettoomsättning på 200 000 kr under juni-juli 2019. Under 2020 var nettoomsättningen 15 000 kr under motsvarande period.

Ett omsättningstapp på 200 000 – 15 000 = 185 000 kr, dvs 185 000/200 000 = 92,5%.

Omsättningstappet är alltså mer än 50% och eftersom Nisse uppfyller övriga kriterier kan han få omsättningsstöd med 75% x 185 000 = 138 750 kr.

Dock är stödet begränsat till 120 000 kr, så detta är det högsta belopp Nisse kan få.

Nettoomsättning

Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i den enskilda näringsidkarens normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, moms och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen, under förutsättning att intäkterna är hänförliga till en näringsverksamhet som bedrivs i Sverige.

En intäkt ska anses hänförlig till den månad som den enligt god redovisningssed har bokförts eller borde ha bokförts, med tillämpning av de redovisningsprinciper som den enskilde näringsidkaren tillämpat för det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019.

Om nettoomsättningen för en stödperiod uppgår till ett negativt belopp ska nettoomsättningen för den perioden anses vara 0 kr.

Stödet ska minskas med andra erhållna stöd

Stödet ska minskas med belopp som man fått i:

  • försäkringsersättning, skadestånd eller annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet beräknas på.
  • hyresstöd om stödet lämnats för den period som ansökan avser.
  • kulturstöd om stödet lämnats för den period som ansökan avser.
  • omställningsstöd som lämnats för den period som ansökan avser.

Beslutas av länsstyrelsen och betalas ut av Boverket

Beslutet om omsättningsstödet fattas av Länsstyrelsen och Boverket sköter utbetalningen. Själva ansökan ska ske på ett formulär som kommer att finnas på Boverkets e-tjänst.

Ansökan ska lämnas på heder och samvete, och med ansökan ska även ett utdrag ur bokföringen bifogas för det räkenskapsår som avslutades 31 december 2019.

Kan stödet vara aktuellt för dig?

För att kontrollera om det kan vara aktuellt med omsättningsstöd för din enskilda firma kan du ta fram en bokföringsrapport som visar siffror för exempelvis mars-april 2019 jämfört med samma period 2020.

Redigera resultatrapporten
Då detta inte är någon standardutformning på rapporten behöver du först redigera inställningarna för rapporten. Gå via Uppläggning – Bokföringsrapporter, markera resultatrapporten och välj Redigera (alternativt Mer – Kopiera rapport om du vill gör en ny rapport. Ange då ett nytt namn på rapporten och välj sedan att redigera den nya rapporten).

På fliken Kolumner lägger du till en kolumn med typ E, som visar uppgifterna från föregående år. Du kan även ange JMF% i Jämförelsekolumn 1 och lägga in en jämförelse mot den kolumn som visar uppgifterna för det aktuella årets period, normalt kolumn 1.

Skriva ut rapporten
När du skriver ut en resultatrapport under Utskrift – Bokföringsrapporter klicka på knappen Resultatrapport för att dels välja rätt rapport om du gjort en kopia, men också för att ange rätt period som du ska titta på.

I kolumnen JMF% intill föregående års periodsiffror ser du hur stor del av 2019 års omsättning det innevarande året motsvarar och du kan bedöma om det kan vara aktuellt med stöd om du samtidigt också uppfyller övriga kriterier.  

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare - ctl00_twimg Fjärrsupport: