Omställningstöd – aktuellt för ditt företag?

Riksdagen har nu beslutat om beslutat om att införa omställningsstödet. Stödet riktas till de företag som drabbats värst av pandemin – ett omställningsstöd baserat på omsättningstapp. Den nya lagen om omställningsstöd och övriga lagändringar träder i kraft 22 juni 2020.

Stöd till de mest utsatta företagen

Omställningsstödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Ett exempel kan vara restauranger som behöver sälja maten som hämtmat, eller taxiverksamhet som kan ställa om till leveranser. Stödet är dock inte begränsat till någon särskild bransch, utan riktar sig till de som haft ett rejält omsättningstapp. 

Omsättningstapp på minst 30 procent

För att få stödet krävs att företaget har ett omsättningstapp på minst 30% under mars–april 2020 jämfört med samma månader 2019. Nedgången i omsättning ska så gott som uteslutande vara orsakad av coronapandemin. Vidare gäller att:

 • företaget ska ha haft en omsättning på minst 250 000 kr under det räkenskapsår som avslutas närmast före 1 jan 2020. Omsättningsgränsen ska räknas om vid förkortade eller förlängda räkenskapsår.
 • stödet ges till företag (och organisationer) som har F-skatt.För vissa stiftelser, föreningar och registrerade trossamfund som är helt eller delvis undantagna från skattskyldighet gäller inte kravet på godkänd F-skatt. Inte heller bostadsrättsföreningar (privatbostadsföretag) omfattas av kravet på F-skatt.
 • under mars 2020 – juni 2021 får inte ett beslut fattas eller verkställas om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till ägarna/medlemmarna. Om företaget ingår i en koncern gäller detta krav även moderföretag till företag som ingår i koncernen. Däremot är koncernbidrag inget hinder för att få omsättningsstöd.

Ett företag som vid prövningen av ansökan är på obestånd ska inte kunna få omställningsstöd. Det gäller också företag som har skatte- eller avgiftsskulder som har överlämnats till Kronofogden för indrivning. Inte heller företagare/företrädare som har näringsförbud kan få stöd.

För att få stöd ska man också ha gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning samt annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet beräknas på.

Stödet varierar utifrån omsättningstapp

Storleken på stödet beror på hur mycket företagets nettoomsättning minskat, och varierar mellan 22,5–75% av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020. Stödet uppgår till 75% av omsättningsminskningen multiplicerat med de fasta kostnaderna under mars och april 2020.

För att stödet ska utbetalas ska stödet uppgå till minst 5 000 kr. Maxbeloppet är det lägsta av omsättningstappet i kronor och 150 miljoner kr/företag.

Om stödet uppgår till minst 100 000 kr, får man även stöd för administrativa kostnader som uppkommit med anledning av ansökan med högst 10 000 kr.

Från stödet ska man dra av eventuell försäkringsersättning, skadestånd (eller liknande) och statligt stöd för motsvarande omsättningstapp eller fasta kostnader som stödet beräknats på.

Stödet är ett skattepliktigt näringsbidrag.

Omställningsstöd = 75% x omsättningstapp* x fasta kostnader under mars–april 2020

* Omsättningstappet ska vara minst 30% under mars–april 2020.

Vad är nettoomsättning?

Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, moms (och andra skatter som är direkt knuten till omsättningen). Intäkterna ska vara hänförliga till en verksamhet som bedrivs i Sverige.

Intäkter från försäljning av finansiella instrument ingår inte i nettoomsättningen.

Vad är fasta kostnader?

Med fasta kostnader avses bland annat hyra och leasing, räntor, försäkringar, franchiseavgifter och fastighetsskatt på fastighet som inte hyrs ut. Stödet ska baseras på de fasta kostnaderna under mars och april 2020.

Som fasta kostnader ska inte räknas sådana kostnader som är möjliga för företaget att undvika genom sådana åtgärder som skäligen kan krävas vid en plötslig nedgång i produktionen eller omsättningen av varor eller tjänster.

Revisorsintyg om stödet är över 100 000 kr

Om det sökta stödet är 100 000 kr eller mer, så krävs ett yttrande från en auktoriserad eller godkänd revisor, eller ett registrerat revisionsbolag.

Skatteverket får dock kräva ett yttrande från revisor även om stödet som söks är lägre.

Av yttrandet ska företagets omsättningstapp framgå, att de grundläggande förutsättningarna för stödet är uppfyllda, storleken på de fasta kostnaderna och i vilken omfattning företaget mottagit försäkringsersättning eller statligt stöd som stödet ska avräknas mot.

Vilka uppgifter ska finnas med i ansökan?

Ansökan om omställningsstöd ska innehålla följande uppgifter:

 • företagets minskade nettoomsättning,
 • vad nedgången i nettoomsättning beror på,
 • om företaget har redovisat ett negativt rörelseresultat före finansiella poster för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020,
 • de fasta kostnader som ansökan avser,
 • ett skriftligt undertecknat yttrande från revisor om det sökta omställningsstödet uppgår till minst 100 000 kronor,
 • försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet ska beräknas på,
 • statligt stöd som företaget har tagit emot för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet ska beräknas på, och
 • de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta beslut om omställningsstöd.

De övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta beslut, är uppgifter gällande de krav och regler som vi har skrivit om i denna artikel.

Om flera företag i samma koncern (vid ansökan) söker stöd, ska ansökningarna lämnas samtidigt och uppgift om koncernstrukturen ska också lämnas.

Företag i koncern som ska söka stöd måste utse en och samma person att lämna in de tidigare underskrivna ansökningarna för företagen. I denna roll ska även personen ges behörighet att lämna uppgift om koncernstrukturen för företagens räkning.

Administreras och kontrolleras av Skatteverket

Ansökan om stödet ska göras till Skatteverket senast 31 augusti. Skatteverket kan granska ett företags verksamhet både vid ansökan och vid efterkontroll. Ansökan ska göras elektroniskt på ett fastställt formulär. Utbetalning av stödet hanteras via skattekontot.

Återbetalningsskyldighet gäller för omställningsstöd som har betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp. Även dröjsmålsränta får tas ut på beloppet. 

Straffbestämmelser

Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera att ett företag som har fått omställningsstöd, har rätt till stöd. Man får även besluta om kontrollbesök (i verksamhetslokaler) för att kontrollera att företag som har fått omställningsstöd har rätt till stöd.

Uppgifterna i en ansökan om omställningsstöd ska lämnas på heder och samvete. Det innebär att man kan dömas för osann försäkran till böter eller fängelse i högst 6 månader. 

Straffbestämmelser införs också i lagen om omställningsstöd. Brottet delas in i två grader, omställningsstödsbrott och grovt omställningsstödsbrott. Straffet för omställningsstödsbrott ska vara fängelse i högst 2 år. Straffet för grovt omställningsstödsbrott ska vara fängelse på viss tid, lägst 6 månader och högst 6 år.

Det införs även ett oaktsamhetsbrott. Den som av grov oaktsamhet döms för vårdslöst omställningsstödsbrott till böter eller fängelse i högst 1 år.

Kan stödet vara aktuellt för dig?

För att kontrollera om det kan vara aktuellt med omställningsstöd för ditt företag kan du ta fram en bokföringsrapport som visar siffror för mars-april 2020 jämfört med mars-april 2019.

Redigera resultatrapporten
Då detta inte är någon standardutformning på rapporten behöver du först redigera inställningarna för rapporten. Gå via Uppläggning – Bokföringsrapporter, markera resultatrapporten och välj Redigera (alternativt Mer – Kopiera rapport om du vill gör en ny rapport. Ange då ett nytt namn på rapporten och välj sedan att redigera den nya rapporten).

På fliken Kolumner lägger du till en kolumn med typ E, som visar uppgifterna från föregående år. Du kan även ange JMF% i Jämförelsekolumn 1 och lägga in en jämförelse mot den kolumn som visar uppgifterna för det aktuella årets period, normalt kolumn 1.

Skriva ut rapporten
När du skriver ut en resultatrapport under Utskrift – Bokföringsrapporter klicka på knappen Resultatrapport för att dels välja rätt rapport om du gjort en kopia, men också för att ange period 202003 – 202004 istället för endast en månad (eller helår) som brukar vara det vanliga.

I kolumnen JMF% intill föregående års periodsiffror ser du hur stor del av 2019 års omsättning det innevarande året motsvarar. Är värdet 70% eller lägre så är omsättningstappet minst 30% och det kan vara aktuellt med stöd.

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Omställningstöd – aktuellt för ditt företag? - ctl00_twimg Fjärrsupport: