2021-04-15

Växa-stödet utvidgas tillfälligt – så ser förslaget ut

Det har kommit ett förslag från regeringen om att tillfälligt utvidga växa-stödet. Det innebär att företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer, samt företag med en anställd som anställer ytterligare en person, kommer att ges rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna. 

Nedsättning av arbetsgivaravgifter

Numera är reglerna om växa-stöd permanenta. Reglerna innebär att enskilda näringsidkare, aktiebolag och handelsbolag med enbart fysiska personer som delägare endast betalar ålderspensionsavgift (10,21%) för den först anställda under 24 månader.

I det ekonomiska läget som covid-19 har fört med sig vill regeringen underlätta för företagen, då det har påverkat företagens möjligheter att anställa. Därför har regeringen kommit med ett förslag om att tillfälligt utvidga växa-stödet och att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna ska gälla upp till två anställda.

Måste vara ett växa-företag

Enligt de tillfälligt utvidgade reglerna ska företaget, för att ha rätt till växa-stödet, räknas som ett växa-företag från 10 september 2020 eller sedan verksamheten påbörjats (om det är senare) och fram till dess att anställningen påbörjas.

De företag som räknas som enmansföretag enligt nuvarande regler för växa-stöd är växa-företag enligt förslaget. Alltså är växa-företag 

 • enskilda näringsidkare som bedriver aktiv näringsverksamhet och sedan 10 september 2020 eller sedan verksamheten påbörjades inte har betalat ut någon avgiftspliktig ersättning till anställd eller uppdragstagare
 • aktiebolag som sedan 10 september 2020 eller sedan verksamheten påbörjades inte har betalat ut lön eller annan avgiftspliktig ersättning till någon annan än högst en delägare eller närstående till en sådan person
 • handelsbolag med högst två delägare som inte har betalat ut lön eller annan avgiftspliktig ersättning sedan 10 september 2020.

Som växa-företag räknas även ett enmansföretag som har en anställd från 10 september 2020 (eller då verksamheten påbörjas) fram till dess att anställningen påbörjas.

Personer som tidigare fått sammanlagt högst 5 000 kr i ersättning räknas inte som anställda.

Inga anställda från närstående företag

Skatterabatten gäller inte en person som sedan 10 september är eller har varit anställd i en annan verksamhet som bedrivs direkt eller indirekt av samma arbetsgivare (företag i intressegemenskap) eller någon närstående till denne.

Företag i intressegemenskap ses som en enda arbetsgivare. Med företag i intressegemenskap menas två företag som står under i huvudsak gemensam ledning. Med företag avses både juridiska och fysiska personer. En person som har både en enskild näringsverksamhet och ett aktiebolag kan alltså bara få ett växa-stöd.

Inte delägare eller närstående till delägare

Skatterabatten gäller inte personer som sedan 10 september 2020 är delägare eller företagsledare i aktiebolaget eller handelsbolaget eller närstående till någon sådan person.

Vad menas med närstående?

Som närstående räknas:

 • maka eller make
 • föräldrar
 • far- och morföräldrar
 • barn, barnbarn osv och deras makar
 • syskon och deras makar, barn, barnbarn osv.

Med makar menas (förutom personer som är gifta med varandra) även sambor som har eller har haft gemensamma barn, samt sambor som tidigare varit gifta.

Med barn menas (förutom biologiska barn) även adoptivbarn, styvbarn och fosterbarn.

Vilka krav finns det på anställningen?

För växa-stödet ska följande villkor vara uppfyllda:

 • anställningen ska omfatta minst tre månader i följd
 • arbetstiden ska uppgå till minst 20 timmar/vecka.


När det gäller kravet om en minsta arbetstid avser det en faktiskt arbetad tid på 20 timmar varje vecka. Har den anställde haft frånvaro på grund av sjukdom eller vård av barn räknas även denna tid som arbetad tid.

Gäller för ersättningar upp till 25 000 kr

Det tillfälliga växa-stödet innebär alltså att företaget endast betalar ålderspensionsavgift (10,21%) för upp till två anställda under 24 månader. Det är för ersättningar upp till 25 000 kr per månad som växa-stödet gäller, vilket innebär att fulla arbetsgivaravgifter ska betalas på ersättningar över 25 000 kr per månad. 

Räknas som stöd av mindre betydelse

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna räknas som ett stöd av mindre betydelse. Villkoren för dessa stöd måste därmed vara uppfyllda om nedsättningen ska få göras. Normalt är dessa villkor också uppfyllda för de företag som inte får några andra stöd av mindre betydelse. 

När kan ändringarna börja gälla?

1 juli 2021 föreslås ändringarna träda i kraft och att de då upphör att gälla vid utgången av 2022. Det är på anställningar som påbörjas 1 juli 2021–31 december 2022 som lagen tillämpas och på ersättningar som betalas ut under denna period. 

Hur hanteras det i BL Administration?

Under förutsättning att du har gjort nödvändiga inställningar kommer programmet att hantera växa-stödet automatiskt. På anställdakortet för din först anställda hittar du rutan för växa-stöd som du ska bocka i. 

Vaxa-stod.png

Här kan du läsa mer om hur du hanterar växa-stödet i BL Administration »

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Växa-stödet utvidgas tillfälligt – så ser förslaget ut - ctl00_twimg Fjärrsupport: