2016-12-08

Vinstmarginalmoms, normal metod

Nedanstående arbetsgång kan du använda för att lägga upp bokföring och inställningar i momsrapport för vinstmarginalmoms enligt den normala metoden.

Normalt ska du alltid använda den individuella metoden (den normala metoden). Men kan du inte särskilja inköps- och försäljningspriset på varan, dvs du köper in eller säljer varor i klump, får du istället använda klumpmetoden (den förenklade metoden).

Arbetsgång

1. Lägg upp följande konton i kontoplanen:

Beskattningsunderlag VMB  konto 3208
Försäljning positiv VMB, omföringskonto  konto 3210
Försäljning positiv VMB  konto 3211
Försäljning negativ VMB  konto 3212
Kostnad sålda varor positiv VMB  konto 4211
Kostnad sålda varor negativ VMB  konto 4212
Förändring av lager varor VMB  konto 4091
Lager varor VMB   konto 1465
Nedskrivning lager varor VMB   konto 1466
Utgående moms 25% vinstmarginalvaror   konto 2616


2. Redigera momsrapporten

 • Se till att endast konto 3208 finns i ruta 07). Detta då inget annat konto ska finnas i den rutan om man bara använder normal metod. (Om du även redovisar enligt förenklad metod behöver du komplettera med ytterligare konton, se arbetsgången för förenklad metod, länk finns nedan.)
 • Ändra så att kontona 3210, 3211, 3212 och 3220 inte ligger med i intervallet i ruta 05.
 • Ändra intervallet så att momskontot 2616 kommer med i ruta 10.
   

3. Inköp av vinstmarginalvaror bokför du som följer:

 • Debet konto 1465 lager av vinstmarginalvaror.
 • Kredit konto 1910 kassa eller det konto som likvid utbetalats från, alt ett skuldkonto.


4. Försäljning av en lagerförd vinstmarginalvara bokför du enligt följande:

 • Försäljningen krediteras konto 3211 om vinstmarginalen är positiv, är den negativ krediteras konto 3212. Därefter debiteras konto 1910 kassa eller det konto som likvid inbetalats till, alt ett fordringskonto.
 • Debitera konto 4211 alternativt 4212 med inköpspriset och kreditera konto 1465 lager av vinstmarginalvaror.
   

EXEMPEL: Försäljning enligt den normala metoden

VMA_normal.jpg

5. Beräkna vinstmarginalen på den sålda varan, försäljningspris minus inköpspris, konto 3211 minus konto 4211. Beloppet (vinstmarginalen) debiteras konto 3210. Beskattningsunderlaget beräknas som vinstmarginalen ex moms och krediteras konto 3208, samtidigt som momsen krediteras konto 2616. Beskattningsunderlaget (konto 3208) redovisas i ruta 07 på skattedeklarationen.

6 .På bokslutsdagen ska det bokförda värdet på konto 1465 visa anskaffningsvärdet på de varor som vid en försäljning ska redovisas enligt huvudregeln. Om värdet på tillgångarna av någon anledning ska skrivas ned får nedskrivningen inte påverka vinstmarginalberäkningen vid en framtida försäljning. Av denna anledning krediteras konto 1466, som är ett korrektivkonto till konto 1465, med det belopp tillgångarna skrivs ned. Som motkonto till konto 1466 används konto 4091.

7. Du måste också noga hålla reda på alla affärer eftersom du inte får kvitta en affär med negativ vinstmarginal mot en med positiv. Uppkommer enbart förluster på försäljning enligt huvudregeln dvs om vinstmarginalen är negativ vid momsredovisningen skall du ange noll kronor i ruta 07.

Se även artikel om Vinstmarginalmoms, förenklad metod.

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Vinstmarginalmoms, normal metod - ctl00_twimg Fjärrsupport: